Tìm kiếm liên kết ngoài

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Tima vay tien nhanh giai ngan trong ngay

Bạn có thể sử dụng ký tự đại diện (wildcard), ví dụ “*.wikipedia.org”; ít nhất phải có tên miền cấp cao nhất, thí dụ “*.org”.
Các giao thức này được hỗ trợ: bitcoin:, ftp://, ftps://, geo:, git://, gopher://, http://, https://, irc://, ircs://, magnet:, mailto:, mms://, news:, nntp://, redis://, sftp://, sip:, sips:, sms:, ssh://, svn://, tel:, telnet://, urn:, worldwind://, xmpp:; mặc định là http:// nếu không định rõ giao thức trong truy vấn.

Tìm kiếm liên kết ngoài